AktualiteteEdukimi

FILLOJ IMPLEMENTIMI I PROJEKTIT CIRCLE

INTERREG V-B ADRION Programme 2014 – 2020

Second call for proposal-priority axis 2

Komuna e Ulqinit  nënshkroi kontratën e implementimit të projektit CIRCLE nga ana e programit ADRION, implementimi i cili realizohet permes fondeve evropiane IPA.
Projekti ka për qëllim promovimin e programit CIRCLE, gjegjsisht zbulimin e modelit për menaxhimin e mbeturinave dhe reciklimin e tyre.

Aplikimi dhe implementimi e këtijë projekti pranë komunës e ka marr përsipër zyra Ndërkombetare për Bashkpunim dhe Projekte. Me këtë projekt është parashikuar instalimi i CIRCLAB I , ku do të prezantohen idetë dhe propozimet për zgjidhjen e problemeve në fushën e menaxhimit të mbeturinave.

Me këtë projekt për komunën e Ulqinit është paraparë instalimi i kontejnerave nëntoksor, qëllimi i të cilëve do te jetë mirmbajtja më efikase e pastërtis publike si dhe përdorimi më racional i mjeteve të mirëmbajtjes së tyre. Numri i kontejnerave si dhe kostoja tyre do të publikohet gjatë realizimit te projektit

Shuma totale e mjeteve të parapara për këtë projekt është 133,475e, prej se ciles IPA do te financoj 85% gjegjsisht 113,453e, kurse komuna të financojë me 15% gjegjsisht me 20,021e, ne kete projekt marrin pjesë dhe shtetet e regjionit adriatiko jon.

Periudha e implementimit është deri me 31.07.2022.

 

http://www.ul-gov.me/Aktualitete/4957/Filloj-implementimi-i-projektit-CIRCLE.shtml

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *