Çmimorja

Qytetarët mund të kontrollojnë gjendjen e borxhit dhe të bien dakord për dinamikën e shlyerjes së tij, çdo ditë nga ora 08:00 deri në 15:00 në ambientet e Ndërmarrjes në rr. Nënë Tereza pn ose në telefon: + 382 (0)30 686 399. Kompania lejon qytetarët të paguajnë borxhin e papaguar në disa këste, në varësi të shumës së borxhit. Me rastin e lidhjes së Marrëveshjes është e nevojshme që personat fizik – qytetarët të paguajnë shumën prej 20% të borxhit të përgjithshëm, ndërsa pjesën tjetër me këste prej së paku 10 euro në muaj, por jo më të gjatë se 24 këste. Me rastin e nënshkrimit të Marrëveshjes, personat juridikë paguajnë shumën prej 30% të totalit të borxhit dhe pjesën tjetër të borxhit, nëse është më pak se 500 euro në 6 këste mujore, dhe deri në 12 këste mujore nëse borxhi i mbetur është më shumë se 500. euro.

Qytetarët mund të paguajnë borxhin në:

  • Shërbimin e faturimit të SHPK “Komunalne djelatnosti” Ulqin;
  • Në pikat e pagesës: rr. Gjergj Kastrioti Skenderbeu (pranë tregut të gjelbër), (orari i punës nga ora 07:00 deri në 15:00 – pushimi 10-10.30);
  • Në xhirollogaritë e SHPK “Veprimtaritë komunale” Ulqin nr: 510-66074-86 (CKB); 535-12553-56 (Prva banka); 520-18054-39 (Hipotekarna banka); 530-20778-50 (NLB Bank); 540-8137-81 (ERSTE Bank); 565-2428-78 (Lovćen banka) me referencë në kodin e përdoruesit;

Personat juridikë mund të paguajnë borxhin në xhirollogaritë e specifikuara të Ndërmarrjes. Përdoruesit e shërbimit mund të marrin të gjitha informacionet e nevojshme për llogarinë çdo ditë pune nga ora 7 e mëngjesit deri në 15:00 në numrin e telefonit + 382 (0)30 686 399, përmes adresës së postës elektronike info@jpkd-ul.me, komerciala@jpkd-ul.me ose direkt në ambientet e Shërbimit të Faturimit të Ndërmarrjes në rr. Nënë Tereza pn.

Listën e çmimeve të shërbimeve komunale të grumbullimit të mbeturinave mund ta shkarkoni këtu.

ÇMIMORJA e shërbimeve SHPK “VEPRIMTARITË KOMUNALE” Ulqin.